Healing Power of Peter

Healing power of Peter

From the Book of Acts – Healing power of Peter and the Apostles.